revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Dokumentácia Protipožiarnej Ochrany

Školenie protipožiarne

Dokumentácia Protipožiarnej Ochrany

Protipožiarna ochrana je kľúčovým aspektom bezpečnosti vo verejných a súkromných budovách. Dokumentácia týkajúca sa protipožiarnej ochrany sa zvyčajne skladá z viacerých častí a dokumentov, ktoré podrobne popisujú a dokumentujú protipožiarne opatrenia a systémy v danej budove.

Tu je niekoľko typických dokumentov, ktoré môžu tvoriť dokumentáciu protipožiarnej ochrany:

 1. Plán evakuácie: Obsahuje mapy budovy s označenými únikovými trasami, záchytnými miestami a ďalšími dôležitými informáciami pre evakuáciu v prípade požiaru.

 2. Odpoveď na požiarne ohrozenie: Popisuje postupy a zodpovednosti personálu v prípade požiaru, vrátane varovania zamestnancov, volania hasičov a uskutočňovania evakuácie.

 3. Plán hasenia požiaru: Zahŕňa informácie o umiestnení hasiacich prístrojov, prístrojoch na zásah s CO2 alebo hasiace pokrývky a iných hasiacich prostriedkoch, ako aj postupy na ich používanie.

 4. Správa o skúškach a údržbe: Obsahuje záznamy o pravidelných kontrolách a údržbe hasiacich prístrojov, alarmových systémov, hasičských výstupov a iných protipožiarnych zariadení.

 5. Dokumentácia o protipožiarnych systémoch: Detailizovaný opis a plány pre všetky protipožiarne systémy v budove, vrátane požiarnych alarmov, detekčných systémov, hasiacich systémov (ako sú sprinklery), odvetrania dymu a ďalších.

 6. Technické špecifikácie a výkresy: Obsahujú podrobné technické informácie o všetkých protipožiarnych systémoch a zariadeniach, vrátane inžinierskych výkresov, schém a špecifikácií zariadení.

 7. Certifikáty a overenia súladu: Zahrňuje všetky potrebné certifikáty, licencie a overenia súladu s protipožiarnymi predpismi a štandardmi.

Táto dokumentácia je dôležitá pre zabezpečenie bezpečnosti budovy a ochrany životov v prípade požiaru. Je dôležité, aby bola aktuálna, prístupná a pochopiteľná pre všetkých zamestnancov a obyvateľov budovy.

Ochrana Pred Požiarmi

ZĽAVA -50%
 • Odborne a profesionálne
 • Individuálny prístup
 • Najlepšie ceny!

OPP Dokumentácia

ZĽAVA -50%
 • Ústretovosť a komunikácia
 • Individuálne a odborne
 • Teraz za najlepšie ceny!

OPP Školenia

ZĽAVA -50%
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciové ceny kurzov

Vypracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru

Vypracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru je dôležitou úlohou, ktorá sa zameriava na identifikáciu potenciálnych ohnísk požiarov a faktorov, ktoré by mohli prispieť k ich vzniku. Táto analýza zvyčajne zahŕňa posúdenie rôznych aspektov, ako sú napríklad:

 1. Identifikácia možných zdrojov požiaru: To zahŕňa identifikáciu materiálov alebo činností, ktoré by mohli slúžiť ako zdroj paliva pre požiar. Patrí sem napríklad elektrické zariadenia, horľavé látky, otvorené plamene atď.

 2. Posúdenie rizika spojeného s týmito zdrojmi: Každý zdroj požiaru je hodnotený z hľadiska jeho potenciálneho rizika vytvorenia požiaru a šírenia sa.

 3. Hodnotenie ochranných opatrení: Analyzujú sa existujúce ochranné opatrenia, ako sú hasičské systémy, detekčné systémy požiaru, evakuačné plány a pod. Zhodnocuje sa ich účinnosť a dostatočnosť.

 4. Identifikácia slabých miest: Identifikujú sa oblasti alebo faktory, ktoré by mohli prispieť k zvýšenému riziku vzniku požiaru alebo obmedziť účinnosť ochranných opatrení.

 5. Vypracovanie opatrení na minimalizáciu rizika: Na základe identifikovaných nebezpečenstiev sa vypracúvajú odporúčania a opatrenia na minimalizáciu rizika vzniku požiaru a ochranu osôb a majetku.

Tieto analýzy sa často vykonávajú ako súčasť bezpečnostných plánov a sú povinné pre určité druhy zariadení alebo priestorov, najmä v komerčných, priemyselných a verejných budovách. Cieľom je minimalizovať riziko vzniku požiaru a maximalizovať bezpečnosť a ochranu ľudí a majetku.

Školenie OPP

Požiarne školenia ochrany pred požiarmi,

Technik OPP

Technik OPP (Ochrany pred Požiarmi)

Dokumentácia OPP

Dokumentácia OPP (Ochrany pred požiarmi)

Požiarna Hliadka

Protipožiarna Hliadka OPP

OPP Stavieb

OPP (Ochrana pred Požiarmi) stavieb

Cenová Ponuka

Vyžiadajte si cenovú ponuku na OPP

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +