revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

BOZP OPP REVÍZIE

Postaráme sa o Vašu bezpečnosť

Vykonávame profesionálne služby v oblasti bezpečnosti práce a objektov

Revízie vyhradených technických zariadení

REVÍZIE

Bezpečné a zrevidované technické zariadenia na pracovisku sú základom BOZP. Zrevidujeme Vaše zariadenia a pracovné stroje. Revízie VTZ, revízie zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) sú dôležitým aspektom dodržiavania bezpečnosti práce BOZP ako aj Protipožiarnej ochrany OPP. Zrevidované pracovné stroje a zariadenia tvoria BOZP a OPP

BOZP služby v ochrane práci

BOZP

Vykonávame kvalitné služby v oblasti BOZP, naše skúsenosti a profesionalita budú zárukou vašej spokojnosti. BOZP je dôležitou súčasťou každého podniku, firmy. Pomôžeme Vám s dodržiavaním BOZP, vypracujeme dokumentáciu BOZP, zaškolíme zamestnancov v oblasti BOZP. Vytvoríme zdravé a bezpečné pracovisko v oblasti BOZP, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Odborná Príprava Protipožiarnej Hliadky

OPP

Ochrana pred požiarmi OPP je základnou bezpečnosťou pracovísk a budov. Pomôžeme Vám ochrániť zdravie a majetok pred požiarmi. Ochrana pred požiarmi OPP, je základnou a zákonnou povinnosťou zamestnávateľa a každého z nás. Protipožiarna ochrana OPP, je dôležitou súčasťou BOZP a nadväzuje na BOZP. Ochrana pred požiarmi OPP, chráni majetok, zdravie a životy.

Revízie Elektrických Zariadení

Revízie elektrických zariadení, ich vykonávanie je základným predpokladom dodržiavania BOZP, upravuje ich vyhláška 508/2009 Z.z. Revíziami elektrických zariadení a revíziami bleskozvodných zariadení, predchádzame úrazom spôsobenými elektrickým vedením, skratovým vedením a úrazmi, požiarmi spôsobenými bleskom. Vykonávame revízie elektrických zariadení budov, domovej elektrickej inštalácie, elektrickej inštalácie administratívnych budov. Revízie elektrických prípojok a revízie dočasných staveniskových elektrických prípojok. Revízie elektrických strojov, revízie elektrických spotrebičov, revízie elektrických inštalácií zdvíhacích strojov a zariadení. Revízie fotovoltických zariadení a revízie fotovoltických inštalácií. Revízie nabíjacích staníc pre elektromobili. Revízie elektrickej inštalácie objektov​, Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrickej inštalácie objektov. Revízie bleskozvodných zariadení​, Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Bleskozvodných zariadení, bleskozvodov. Revízie elektrických zariadení strojov​.Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrických zariadení strojov. Revízie elektrického náradia a spotrebičov​. Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Ručného elektrického náradia a elektrických spotrebičov

Portálové žeriavy

Revízie Zdvíhacích Zariadení

Revízie zdvíhacích zariadení, ich vykonávanie je základným predpokladom dodržiavania BOZP, upravuje ich vyhláška 508/2009 Z.z. Revíziami zdvíhacích zariadení, dodržiavaním lehôt a vykonávaním revízií zdvíhacích zariadení, predchádzate úrazom spôsobenými nesprávnym fungovaním zdvíhacieho zariadenia, nebezpečným správaním zdvíhacieho zariadenia ktoré ohrozuje zdravie a život obsluhy a ostatných zamestnancov. V oblasti revízií zdvíhacích zariadení vykonávame revízie na zdvíhacie zariadenia: Revízie na výložníkové žeriavy, Revízie na pracovné plošiny, Revízie na mostové žeriavy, Revízie na portálové žeriavy, Revízie na hydraulické ruky, Revízie na auto žeriavy, Revízie na zdvíhacie zariadenia do 1000 kg, vrátok, Revízie na zdvíhacie zariadenia do 1000 kg, stĺpový žeriav, Revízie na prídavné zdvíhacie zariadenia a príslušenstvo, Revízie na rampu, servisné zariadenia, čelo, Revízie na zvislé posuvné brány, Revízie na ostatné zdvíhacie zariadenia. Vykonávame aj Odborné prehliadky, na zdvíhacia zariadenia skupiny C. Sledujeme za Vás blížiace sa termíny na vykonanie revízie na zdvíhacie zariadenia, upozorňujeme na nedostatky v prevádzke zdvíhacieho zariadenia.

Vykonávame služby v oblasti BOZP

Vytvárame bezpečné pracovné prostredie, vykonávaním kvalitných služieb v oblasti bezpečnosti práce BOZP, protipožiarnej ochrany budov OPP a revízií strojov a zariadení. Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci BOZP je základným aspektom bezpečného a zdravého pracoviska, pracovného prostredia. BOZP svojou komplexnosťou patrí medzi dôležité a zároveň zložité povinnosti každého zamestnávateľa, preto je vhodné túto povinnosť zveriť odbornej spoločnosti. Naša spoločnosť rozumie BOZP, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Vypracujeme Vám dokumentáciu BOZP, upozorníme Vás na nedostatky v oblasti BOZP, vytvoríme Vám potrebné povinnosti BOZP na Vašej prevádzke. Zaškolíme zamestnancov v oblasti BOZP, vodičov v doprave, pracovníkov vo výškach, na drevoobrábacích, kovoobrábacích, tvárniacich, stavebných, poľnohospodárskych a iných strojoch, nástrojoch, zariadeniach. Tvoríme BOZP a to komplexne!

Ochrana pred Požiarmi

Proti Požiarna Ochrana Objektov

Proti požiarna ochrana objektov ako základ BOZP, ochrana budov pred požiarmi, ochrana osôb pred požiarmi, ochrana zdravia pred požiarmi. Ochrana pracovísk pred požiarmi a proti požiarna ochrana pracovísk. V tejto oblasti BOZP vykonávame: vstupné školenie zamestnancov v ochrane pred požiarmi, Periodické školenie zamestnancov v ochrane pred požiarmi, školenie vedúcich zamestnancov v ochrane pred požiarmi. Ďalšími dôležitými školeniami v OPP je odborná príprava protipožiarnej hliadky, odborná príprava protipožiarnej asistenčnej protipožiarnej hliadky. Medzi naše služby v oblasti ochrany pred požiarmi patrí aj zabezpečovanie vykonávania cvičného požiarneho poplachu a vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany. Ako aj vypracovanie, vedenie a udržiavanie vybranej dokumentácie ochrany pred požiarmi, požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice… Preventívnu protipožiarnu kontrolu pracovísk – prevádzok a zápis do požiarnej knihy. Vypracovanie grafických evakuačných plánov. Všetky naše služby v oblasti proti požiarnej ochrane nájdete kliknutím na odkaz OPP.

BOZP zobrazovacie jednotky

Školenia a Kurzy

Vzdelávacie činnosť, vzdelávanie zamestnancov patrí medzi povinnú jazdu každého podniku a v oblasti BOZP, obsluhy strojov a zariadení to platí obzvlášť. Pretože len vzdelaný správne zaškolený zamestnanec, vie podávať adekvátne výkony, navyše v súlade aktuálnymi bezpečnostnými predpismi. Každá osoba ktorá obsluhuje určený výrobok, musí byť na obsluhu takéhoto výrobku zaškolená. Preto musí mať takáto osoba preukaz, osvedčenie, alebo platný doklad. Naša spoločnosť sa stala akreditovaným subjektom, ktorý môže vydávať preukazy a osvedčenia. Po zaškolení Vám vydáme preukaz na pracovnú plošinu, nožnicovú plošinu, kĺbovú plošinu, alebo môžete absolvovať odbornú prípravu na plošinu na automobilovom podvozku. Získajte osvedčenie elektrotechnika § 21, samostatného elektrotechnika § 22, alebo elektrotechnika na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky.

Konzultácia

Odkonzultujeme Vaše potreby v oblasti BOZP, OPP, Odborných prehliadok a skúšok, revízií.

Návrh riešení

Vypracovanie návrhu riešení v odstránení nedostatkov v oblasti BOZP, OPP, konzultácia doporučení, cenová ponuka

Vytvorenie projektu

Vypracovanie dokumentácie k BOZP, OPP, denníka VTZ, revíznej správy, zmluvná starostlivosť, zastupovanie.

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0
Vylepšení
0
Revízie elektrických spotrebičov

Revízie elektrických spotrebičov

Revízie elektrických spotrebičov Revízie elektrických spotrebičov čo a ako?! Elektrické spotrebiče ich revízie a kontroly sú definované vyhláškou vlády SR č. 508/2009 Z.z. Tu sú rozpísané za akých podmienok sa revízie vykonávajú, podľa ktorej normy ako aj kto ich môže vykonávať. Vykonávaním OPaOS spotrebičov sa napĺňa litera zákona, vyhlášky. Ako aj zaisťuje sa bezpečnosť pracovníkov pred úrazom elektrickým prúdom, ochrana majetku pred požiarmi. Takéto revízie môžu byť časovo náročné, ich trvanie vykonávania sa odvíja najmä od počtu, ako aj či

Čítať viac »
Revízie elektroinštalácie potrebná dokumentácia

Revízie elektroinštalácie a potrebná dokumentácia

Revízie elektroinštalácie, potrebná dokumentácia Revízie elektroinštalácie: potrebná dokumentácia Vyhradené technické zariadenie elektrické je definované vyhláškou č. 508/2009 Z.z. kde podľa § 5 tejto vyhlášky je definovaná technická dokumentácia. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane požiadaviek na zaistenie bezpečnosti vyhradených technických zariadení určuje technická dokumentácia, ktorou je konštrukčná technická dokumentácia alebo projektová technická dokumentácia (ďalej len „konštrukčná dokumentácia“) a sprievodná technická dokumentácia.   O našich službách Konštrukčnú dokumentáciu zabezpečí dodávateľ vyhradeného technického zariadenia v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Čítať viac »
Revízie elektrických zariadení

Revízie elektroinštalácie, kedy treba?!

Revízie elektroinštalácie Revízie elektroinštalácie: Kedy treba revíziu elektroinštalácie?! Zásadná otázka na ktorú je však jednoznačná odpoveď, ktorú nám zodpovedá vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 508/2009 Z.z. Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Zamestnávateľ, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, a iné osoby podľa zákona, ktorí

Čítať viac »