revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízia fotovoltiky predhovor

Narastajúcimi cenami elektrickej energie, domácnosti a aj firmy siahajú po alternatívnych zdrojoch energie a jedným z takýchto zdrojov je práve fotovoltika. Slnečná energia je neobmedzený zdroj energie, ktorý sa dá efektívne premeniť na elektrickú energiu. Momentálne ale silný dopyt zo strany investorov prevyšuje ponuku kvalitných špecialistov na fotovoltiku. Čo môže mať za následok vzniku veľa inštalácií fotovoltiky, ktorú vykonajú firmy bez potrebných znalostí problematiky fotovoltiky, jej špecifikácie a bezpečnostných kritérií. Čo môže byť z hľadiska bezpečného fungovania fotovoltiky nebezpečné a problematické. Pri objednávaní, vyberaní realizačnej firmy na montáž fotovoltiky by hlavným kritériom nemala byť samotná cena fotovoltiky. Dôležitým kritériom je odbornosť danej firmy v problematike fotovoltiky, elektrických inštalácií všeobecne. Určite je si dobré danú spoločnosť, ktorá nám bude fotovoltiku realizovať preveriť, popýtať sa na jej realizácie fotovoltiky, referencie už realizovaných inštalácií fotovoltiky. Preveriť si zhotoviteľa fotovoltiky, či má daný realizátor fotovoltiky oprávnenie na činnosť, to znamená či má v obchodnom, alebo živnostenskom registri zapísanú činnosť na „montáž, opravu, údržbu vyhradených technických zariadení elektrických. V prípade absencie takejto činnosti v registroch môže vypovedať o neodbornosti v elektrotechnickej spôsobilosti a fotovoltike vôbec.

Fotovoltika

Požiadavky na revíziu fotovoltiky a na zhotovenie projektu fotovoltiky

Poznáme dve základné roviny na zhotovenie fotovoltiky, prvou je legislatívna rovina a tou druhou je technická rovina zhotovenia projektu a revízie fotovoltiky

Legislatívne predpisy a metodické usmernenia pre fotovoltiku:

 • Zakon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

– § 4 Práva a povinnosti výrobcu elektriny

– § 4a Výroba elektriny z malého zdroja do 10,8 kW (§2, ods. 3, k) – 16 A/fázu), nie je podnikanie s elektrinou, bezplatne pripojenie na existujúcom OM, ak ma dotáciu nemôže predávať, ohlásiť treba aj OFFGRID!

(§4a, ods. 6)

– § 4b Výroba elektriny v lokálnom zdroji

 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike

– §4 ods (4) Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v zariadení na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW výrobcom elektriny, ak si neuplatňuje podporu doplatkom podľa osobitného predpisu.

– §4 ods. (9) Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na výrobu elektriny v zariadení na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW.

 • Metodické usmernenie MDVaRR SR pre stavebne úrady č. 23638/2011/SVBP-53431
 • Usmernenie MV SR č. PHZ-OPP- 2012/000xxx-001 – Požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť fotovoltických systémov na stavbách: Pre fotovolticke inštalácie, samozrejme, platia všetky základné bezpečnostne normy, plus ďalšie, ktoré sa venujú špeciálne fotovoltike, najmä:
 • STN 33 2000-7-712 (33 2000): 2022 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-712: Požiadavky na osobitne inštalácie alebo priestory. Fotovoltické (PV) systémy
 • STN EN 62446-1 (36 4670): 2016 Fotovoltické (PV) systémy. Požiadavky na skúšanie, dokumentáciu a údržbu. Časť 1: Systémy pripojene na elektrickú rozvodnú sieť. Dokumentácia, preberacie skúšky a prehliadka
 • STN EN IEC 62446-2 (36 4670): 2020 Fotovoltické (PV) systémy. Požiadavky na skúšanie, dokumentáciu a údržbu. Časť 2: Systémy pripojene na elektrickú rozvodnú sieť. Údržba PV systémov
 • STN 33 2000-5-551 (33 2000): 2010 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-55: Výber a stavba elektrických zariadení. Iné zariadenia. Oddiel 551: Nízkonapäťové generátorové agregáty
 • STN 34 3085 (34 3085): 2016 Pravidla na zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch alebo zátopách
 • STN P CLC/TS 51643-32 (34 1392): 2020 Ochranné zariadenia proti prepätiu nízkeho napätia. Časť 32: Prepäťové ochranné zariadenia pripojene na stranu DC fotovoltaických zariadení. Zásady výberu a použitia
 • STN 33 2000-8-2 (33 2000): 2019 Elektrické inštalácie nízkeho napatia. Časť 8-2: Elektrické inštalácie nízkeho napätia s kombinovanou výrobou/spotrebou elektrickej energie
 • STN EN 50618 (34 7620): 2015 Elektrické káble pre fotovoltické systémy
 • STN EN IEC 62040-1 (36 9065): 2020 Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 1: Bezpečnostne požiadavky
 • STN EN IEC 62040-2 (36 9066): 2019 Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 2: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC)
 • STN EN IEC 62040-3 (36 9066): 2021 Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 3: Metoda určovania požiadaviek na funkčne vlastnosti a skúšky
 • Súbor STN EN 62305
 • ATN® 011 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Stavby s fotovoltickými elektrárňami a úložiskami elektrickej energie
 • ATN® 005 Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny. Detaily návrhu a zhotovenia

Dokumentácia k fotovoltike

Základným dokumentom je protokol o určení vonkajších vplyvov. Na jeho základe projektant navrhne riešenie a vyberie zodpovedajúce prvky. Ochranné opatrenia na zaistenie bezpečnosti

FVZ sú podrobne rozpísane v STN 33 2000-7-712. Hlavne na články tykajúce sa DC časti sa v praxi často zabúda. Ako ma vyzerať projektová dokumentácia, resp. čo ma byť jej súčasťou, je podrobne rozpísane v STN EN 62446-1 v kapitole 4. Potrebných údajov a informácií je zvyčajne podstatne viac ako bežne zhotovitelia poskytujú investorom. Bez ich uvedenia nemá revízny technik ako overiť bezpečnosť fotovoltickej inštalácie – sú nutné pre vykonanie OPaOS. Priestor v tomto príspevku je mimo rozsah vymenovania všetkých potrebných informácii o zložení dokumentácie fotovoltického zariadenia. Z dokumentácie musia byť, okrem iného, pre revízneho technika jasné parametre použitých panelov (nestačí iba výkon vo Wp), striedačov a ostatných komponentov, dimenzia vodičov a káblov, použité ochranne opatrenia, ktorých funkčnosť má overiť.

Fotovoltika a ochrana pred bleskom

Ochrana pred bleskom je povinná pre všetky elektrické zariadenia, resp. jej potreba sa musí vyhodnotiť na základe výpočtu Bez projektu ochrany pred bleskom a manažmentu rizika nie je možne posúdiť, či je ochrana pred bleskom fotovoltického zariadenia
funkčná a dostatočná. Všetky časti FVZ musia byť v ochrannom priestore strojených alebo náhodných zachytávačov – v zóne LPZ 0B. Môžu nastať dva prípady – je, alebo nie je dodržaná dostatočná vzdialenosť všetkých súčastí FVZ od zachytávanej sústavy a sústavy
zvodov použitého vonkajšieho LPS. Podľa toho sú vyžadovane rozlične požiadavky na vyhotovenie ďalších časti systému ochrany pred bleskom. Treba si uvedomiť, že ak nie je dodržaná dostatočná vzdialenosť, pri priamom zásahu blesku do stavby sa takmer s istotou
fotovolticke panely poškodia. Preto je dôležite snažiť sa vybudovať izolovaný LPS oddialením vodičov zachytávačov a zvodov alebo vysokonapäťovým vodičom. Použite prvky musia byť namontované v súlade s montážnym návodom výrobcu.
Dôležite je aj ekvipotenciálné pospájanie proti blesku na všetkých kovových súčastiach fotovoltického systému nielen na samotnej konštrukcii, ale aj na jednotlivých vodičoch a kábloch). Nie je možne uviesť do prevádzky fotovolticke zariadenie (všeobecne akékoľvek
elektrické zariadenie), ak nemá vyriešenú ochranu pred bleskom.

Revízia fotovoltiky

Pri OPaOS (revízií) kontrolujeme stav bezpečnosti elektrického zariadenia. Ale podľa akej normy tuto revíziu na fotovoltike vykonávame? V projekte PBS sa nachádzajú dôležite požiadavky na zariadenie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Nielen určenie triedy reakcie na oheň u použitých káblov v rôznych priestoroch, ale aj obmedzenia rozmiestnenia panelov pre požiarne zásahové cesty a únikové cesty (nie všade môžu byť panely umiestnene). Ako podklad k revízii je nutná aj dokumentácia od použitých rozvádzačov. Rozvádzače musia byť vyrobene podľa STN EN 61439-1. Ak sú určené pre laikov, tak aj podľa STN EN 61439-3. Pre priemysel aj podľa STN EN 61439-2. Každý rozvádzač je výrobok a vzťahujú sa naň, okrem iného, ustanovenia zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a NV č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu, ktoré v § 6 určuje povinnosti výrobcu, v § 12 postup EU vyhlásenia o zhode a v prílohe 4 jeho obsah. Obsah technickej dokumentácie k elektrickému zariadeniu je špecifikovaný v prílohe 3. Ako prvá určite každému revíznemu technikovi napadne STN 33 2000-6 a potom STN 33 1500. Tieto normy sú však na fotovoltické
zariadenie použiteľne iba čiastočne. Prípadne ešte STN 33 2000-7-712. Tam
je ale revízii venovaný iba jeden článok. Predpísane postupy overenia fotovoltiky
sú v norme STN EN 62446-1.

 • Kapitola 1 Úvod
 • Kapitola 2 Normatívne odkazy
 • Kapitola 3 Termíny a definície
 • Kapitola 4 Požiadavky na dokumentáciu
 • Kapitola 5 Overovanie – prehliadka a skúška
 • Kapitola 6 Revízia – skúšky kategórie 1
 • Kapitola 7 Revízia – skúšky kategórie 2
 • Kapitola 8 Revízia – doplnkové skúšky
 • Kapitola 9 Správa z revízie
 • Príloha A – C Vzory správ z revízie
 • Príloha D Vysvetlenie tvarov VA charakteristík analýzy rizika podľa STN EN 62305-2.

 

Zdroje k článku: SEZ-KES, občastník Fáza

 

Facebook
Twitter
LinkedIn