revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie garážových brán, revízie priemyselných brán a revízie zvislo posuvných brán

Veľmi dôležitým aspektom v oblasti BOZP je vykonávanie revízií, odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení. V tomto článku sa budeme venovať technickému zariadeniu zdvíhaciemu a to zvislo posuvnej garážovej bráne. Nutnosť vykonania odborných prehliadok a odborných skúšok, revízií špecifikuje vyhláška: č. 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. A Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V prílohe č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia v II. časti Rozdelenie technických zariadení zdvíhacích je brána zaradená do skupiny Bf. 

Technické zariadenia s mierou ohrozenia skupina B

f) zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m,

Priemyselná brána

Vykonávanie revízií zvislo posuvných brán s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7m, podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Vykonávanie revízií garážových brán sa vykonáva na základe zákonných požiadaviek a normatívnych požiadaviek na garážové brány. Konštrukciu, bezpečnosť, revízie garážových brán usmerňujú normy, ktoré sú minimálnymi požiadavkami, ktorými sa revízie garážových brán riadia. Revízie garážových brán sa riadia normami, ktorými sa riadia aj minimálne technické a bezpečnostné požiadavky. 

 

Revízie garážových brán zákonné požiadavky.

Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m, patrí medzi vyhradené technické zariadenia zdvíhacie, ktoré upravuje a stanovuje vyhláška č. 508/2009 Z.z. a ďalej Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V tejto vyhláška nájdeme minimálne zákonné požiadavky na vyhradené technické zariadenia. Z vyhlášky 508/2009 Z.z. citujeme niekoľko dôležitých paragrafov:

Technická dokumentácia
§ 5

(1) Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane požiadaviek na zaistenie bezpečnosti vyhradených technických zariadení určuje technická dokumentácia, ktorou je konštrukčná technická dokumentácia alebo projektová technická dokumentácia (ďalej len „konštrukčná dokumentácia“) a sprievodná technická dokumentácia.

(2) Konštrukčnú dokumentáciu zabezpečí dodávateľ vyhradeného technického zariadenia v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. Obsah konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie možno iba podľa konštrukčnej dokumentácie, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona, ktorým sa posudzuje konštrukčná dokumentácia (ďalej len „odborné stanovisko k dokumentácii“). Pri vyhradenom technickom zariadení elektrickom sa odborné stanovisko k dokumentácii vyžaduje iba na technické zariadenie skupiny A.

(4) Odborné stanovisko k dokumentácii sa vydá na základe žiadosti o posúdenie konštrukčnej dokumentácie, ak je konštrukčná dokumentácia v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

§ 6

Sprievodnú technickú dokumentáciu poskytovanú na používanie vyhradeného technického zariadenia zabezpečí dodávateľ vyhradeného technického zariadenia v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. Obsah sprievodnej technickej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia je uvedený v prílohe č. 3.

§ 9

Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia
(1) Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje

a) typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená právnická osoba,

b) skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom určená osoba alebo revízny technik,

c) odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik,

d) revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24,

e) kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24,

f) inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa § 18 ods. 1, osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek, a ak to nevyplýva z bezpečnostnotechnických požiadaviek, osoba určená prevádzkovateľom podľa sprievodnej technickej dokumentácie.

(2) Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia sa vykonáva podľa príloh č. 5 až 10, bezpečnostnotechnických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie

a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,

b) po inštalovaní na mieste budúcej prevádzky pred prvým uvedením do prevádzky a po inštalovaní na inom mieste7) s výnimkou technického zariadenia prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,

c) pred opätovným uvedením do prevádzky

1. po odstavení dlhšom ako jeden rok,

2. po demontáži a opätovnej montáži, ktorou môže byť ovplyvnený stav bezpečnosti,

3. po rekonštrukcii a oprave; po oprave technického zariadenia elektrického, ak bola potrebná zmena istenia,

4. ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,

d) počas prevádzky podľa prevádzkových podmienok na základe posúdenia rizika, najmenej v ustanovených lehotách.

(3) Pred začatím kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia prevádzkovateľ po dohode s dodávateľom pripraví technické zariadenie na vykonanie kontroly a podľa potreby zabezpečí nevyhnutné ochranné opatrenia, najmä odpojenie od prívodu energie, meranie, odplynenie, dýchacie prístroje, oživovaciu techniku, obmedzenie počtu prítomných osôb.

(4) Osoba, ktorá vykonala kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa odseku 1, vyhotoví o výsledku kontroly doklad, ktorý odovzdá výrobcovi alebo prevádzkovateľovi. Doklad o výsledku kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia sa priloží k technickej dokumentácii technického zariadenia.

§ 13

Odborná prehliadka a odborná skúška
(1) Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa príloh č. 5 až 10 a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek.

(2) Odbornú prehliadku a odbornú skúšku nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.

§ 17

Obsluha vyhradeného technického zariadenia
(1) Obsluhovať vyhradené technické zariadenie môže len osoba na obsluhu, ktorá má platný preukaz, ak ide o

a) parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy,

b) mobilný žeriav výložníkového typu, vežový žeriav výložníkového typu a pohyblivú pracovnú plošinu na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách,

c) technické zariadenie plynové skupiny A okrem technického zariadenia plynového uvedeného v prílohe č. 1 IV. časti skupine A písm. d) a g).

(2) Viazať bremená na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích uvedených v prílohe č. 1 II. časti skupine A písm. a) môže len viazač bremien, ktorý má platný preukaz. Viazať bremená na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích uvedených v prílohe č. 1 II. časti skupine B písm. a) môže fyzická osoba, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom.

(3) Obsluhovať vyhradené technické zariadenie určené bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ktoré nie je uvedené v odseku 1, môže osoba na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom; to sa nevzťahuje na obsluhu vyhradeného technického zariadenia elektrického.

(4) Samostatne plniť nádrž motorového vozidla plynom môže aj fyzická osoba, ktorá je vodičom tohto motorového vozidla, ak bola s bezpečným spôsobom plnenia oboznámená osobou na obsluhu vyhradeného technického zariadenia plynového s preukazom príslušného rozsahu.

 

 

Revízie garážových brán normatívne požiadavky

Každá garážová brána, jej mechanická funkčnosť, bezpečnosť, konštrukčné požiadavky na odolnosť, musia vychádzať z platných noriem, ktoré stanovujú minimálne požiadavky. Revízie vykonávané revíznym technikom skúmajú tieto požiadavky, či boli aplikované na skúšanej garážovej bráne a či brána má v sebe zabudované zachytávacie zariadenia v prípade pádu bránového krídla. Revízny technik pri revízii brány vychádza z platných noriem, ktoré sú minimálnymi bezpečnostnými požiadavkami na bezpečnosť a funkčnosť brány.

Platné normy pre garážové brány:

EN 12424 Brány a vráta. Odolnosť proti zaťaženiu vetrom. Klasifikácia

EN 13241+A2 Brány – Norma výrobku, funkčné vlastnosti

EN 12604 Brány – Mechanické vlastnosti – Požiadavky a skúšobné metódy

EN 12425 Brány a vráta. Odolnosť proti prenikaniu vody. Klasifikácia

EN 12426 Brány a vráta. Prievzdušnosť. Klasifikácia

EN 12427 Brány a vráta. Prievzdušnosť. Skúšobná metóda

EN 12428 Brány a vráta. Súčiniteľ prechodu tepla. Požiadavky na výpočet

EN 12433 – 1 Brány a vráta. Terminológia. Časť 1: Druhy brán a vrát

EN 12433 – 2 Brány a vráta. Terminológia. Časť 2: Časti brán a vrát

EN 12444 Brány a vráta. Odolnosť proti zaťaženiu vetrom. Skúšanie a výpočet

EN 12453 + A1 Brány a vráta. Bezpečnosť pri používaní brán s mechanickým pohonom. Požiadavky a skúšobné metódy

EN 12489 Brány a vráta. Odolnosť proti prenikaniu vody. Skúšobná metóda

EN 12604 + A1 Brány a vráta. Mechanické vlastnosti. Požiadavky a skúšobné metódy

EN 12635 + A1 Brány a vráta. Montáž a použitie (Konsolidovaný text)

Revízie garážových brán vykonávané revíznym technikom

Revízny technik je osoba s platný osvedčením, vykonávajúca odborné prehliadky a skúšky, revízie podľa platných noriem a svojich najlepších poznatkov. Revízie brán sa vykonávajú podľa platných noriem, kde sú jednotlivé kroky podmienok skúšania popísané a stanovené.

Revízie garážových brán, postup vykonávania revízie brány

 • kontrola technickej dokumentácie
 • kontrola platných vyhlásení o zhode
 • kontrola výrobných štítkov
 • kontrola výrobných čísiel
 • kontrola návodu na používania
 • kontrola označenia CE
 • kontrola označenia IP
 • kontrola bezpečnostných značení

Odborná prehliadka, revízia garážovej brány

 • prehliadka krídla brány 
 • prehliadka možného poškodenia
 • prehliadka nosných lán
 • prehliadka možných deformácií vodiacej dráhy brány
 • prehliadka prítomnosti tlačidla stop
 • prehliadkabezpečnostných vzdialenstí
 • prehliadka bezpečnostných označení na bráne
 • prehliadka vodičov, možného poškodenia

Odborná skúška, revízia brány

 • skúška smerových ovládačov
 • skúška STOP ovládača
 • skúška zachytávača v prípade uvolnenia krídla brány
 • skúška všetkých pohybov brány
 • skúška na prítomnosť na spodnej uzatváracej hrane
 • skúška sily na spodnej uzatváracej hrane
 • skúška reverzu pohonu v prípade prítomnosti prekážky
 • skúška fotosenzorických a optických bezpečnostných zariadení

Záverom revízie garážovej brány je revízna správa s kladným alebo záporným výsledkom. Okrem iného revízna správa na bránu, vyhotovená revíznym technikom, obsahuje vykonané úkony pri revízii brány, počet nedostatkov, ktoré sa pri revízii brány objavili a je ich potrebné pre bezpečnú prevádzku brány odstrániť. Revíziou brány si plníte zákonné povinnosti ktoré Vám ukladá štát, ale aj bezpečnostné požiadavky na pracovisko. Každá revízia zvyšuje bezpečnosť, dokáže odhaliť potencionálne riziká koré by mohli spôsobiť úraz, nepodceňujte revízie, sú základom pre bezpečné prostredie.

Facebook
Twitter
LinkedIn