revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie, nutnosť alebo rozmar!?

Otázka revízií Vyhradených Technických Zariadení (VTZ) je nutnosť, nevykonávajú sa z rozmaru úradníka, alebo osoby vykonávajúcej revíziu. Revízie VTZ, zvyšujú bezpečnosť pracovísk, strojov a zariadení, revíziou týchto zariadení sa zvyšuje bezpečnosť osôb pracujúcich na technických zariadeniach. Každú revíziu vykonáva odborne spôsobilá osoba, v rámci rozsahu svojho oprávnenia ako revízneho technika. Podcenenie a nevykonanie revízie technického zariadenia môže mať za následok zníženie bezpečnostných nárokov na pracovisko a dodržovanie lehôt vykonávanie revízií je kontrolované Inšpektorátom Práce. Revízie ich nutnosť a definované v zákone SR ktorý definuje bezpečnosť práce, zákon §124/2006 Z.z. – Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a o doplnení niektorých zákonov. 

Zákon §124/2006 Z.z. z pohľadu revízií.

Pre laika je čítanie zákonov často nezrozumiteľné, možno zmätočné, preto si rozoberieme tento zákon z hľadiska revízií, bezpečnosti strojov a zariadení. Pri projektovaní strojov a technických zariadení ktoré sa budú používať pri práci, je potrebné tak, aby vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Čiže už pre návrhom a konštrukciou TZ sa musí myslieť na jeho bezpečnosť a bezpečné umiestnenie na pracovisku.

Na to myslí § 4 Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v predvýrobe
(1)
Projektanti, konštruktéri a tvorcovia pracovných postupov musia vyhotoviť projekty, návrhy strojov alebo iných technických zariadení a pracovné postupy, ktoré sú určené na použitie v práci, tak, aby vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou týchto projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení a pracovných postupov musí byť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.
(2)
Súčasťou projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení a pracovných postupov podľa odseku 1 sú informácie o ich bezpečnom umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe a oprave.

§ 9 Kontrolná činnosť
(1)
Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať
a)
stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,
Paragraf §9 zákona 124/2006 odstavec (1) písmena a) definuje nutnosť a povinnosť zamestnávateľa vykonávať revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ

Nutnosť revízií, odborných prehliadok a skúšok definuje aj vyhláška 508/2009 Z.z. a to konkrétne v §9 Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia. Odstavec (1) až (2)

§ 9 Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia
(1)
Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje
a)
typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená právnická osoba,
b)
skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom určená osoba alebo revízny technik,
c)
odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik,
d)
revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24,
e)
kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24,
f)
inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa § 18 ods. 1, osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek, a ak to nevyplýva z bezpečnostnotechnických požiadaviek, osoba určená prevádzkovateľom podľa sprievodnej technickej dokumentácie.
(2)
Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia sa vykonáva podľa príloh č. 5 až 10, bezpečnostnotechnických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie
a)
počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
b)
po inštalovaní na mieste budúcej prevádzky pred prvým uvedením do prevádzky a po inštalovaní na inom mieste7) s výnimkou technického zariadenia prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,
c)
pred opätovným uvedením do prevádzky
1.
po odstavení dlhšom ako jeden rok,
2.
po demontáži a opätovnej montáži, ktorou môže byť ovplyvnený stav bezpečnosti,
3.
po rekonštrukcii a oprave; po oprave technického zariadenia elektrického, ak bola potrebná zmena istenia,
4.
ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,
d)
počas prevádzky podľa prevádzkových podmienok na základe posúdenia rizika, najmenej v ustanovených lehotách.
(3)
Pred začatím kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia prevádzkovateľ po dohode s dodávateľom pripraví technické zariadenie na vykonanie kontroly a podľa potreby zabezpečí nevyhnutné ochranné opatrenia, najmä odpojenie od prívodu energie, meranie, odplynenie, dýchacie prístroje, oživovaciu techniku, obmedzenie počtu prítomných osôb.
(4)
Osoba, ktorá vykonala kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa odseku 1, vyhotoví o výsledku kontroly doklad, ktorý odovzdá výrobcovi alebo prevádzkovateľovi. Doklad o výsledku kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia sa priloží k technickej dokumentácii technického zariadenia.

Vyhlášku 508/2009 Z.z a Zákon 124/2006 Z.z. si viete stiahnuť v sekcii Legislatíva.

Čítajte náš Novinky BLOG a dôležité rady nájdete v FAQ

Facebook
Twitter
LinkedIn