revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Školenia obsluhy brány

Priemyselná brána

Školenie na obsluhu zvislo posuvnej brány

Túto činnosť školenia na obsluhu zvislo posuvných brán, vykonávame na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ktoré nás oprávňuje organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy č. 2  a pri činnostiach upravených osobitným predpisom len na základe oprávnenia vydaného príslušným orgánom dozoru.

Fyzická osoba môže obsluhovať vyhradené technické zariadenie a vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení v rozsahu vydaného preukazu alebo osvedčenia. 

Zvislo posuvná brána s výškou zdvihu nad 2,7m ovládaná pohonom je zaradená medi Vyhradené technické zariadenia skupiny Bf. Absolvovaním kurzu fyzická osoba získa preukaz na obsluhu brány.

Podmienkou na vydanie preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) je

  • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
  • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a,
  • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • overenie odborných vedomostí.
Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na ktorú žiada vydať preukaz, osvedčenie alebo doklad. Fyzická osoba k žiadosti priloží doklady, ktorými preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. a) až c).
 
Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa odseku 2 písm. c) sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.6aa) Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa prvej vety sa preukazuje lekárskym posudkom19a) nie starším ako šesť mesiacov.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +