revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Kedy vykonať revíziu, odbornú prehliadku a skúšku VTZ?

Na túto otázku nám odpovie Vyhláška 508/2009 Z.z. kde sú definované Vyhradené technické zariadenia, čo musia spĺňať z hľadiska BOZP, lehoty vykonávania revízií, odborných skúšok a odborných prehliadok VTZ.

VYHLÁŠKA 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Zhľadiska revízií, odborných skúšok a odborných prehliadok VTZ, vyberáme tieto paragrafy, z Vyhlášky 508/2009 Z.z.

§ 9 Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia
(1)
Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje
a)
typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená právnická osoba,
b)
skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom určená osoba alebo revízny technik,
c)
odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik,
d)
revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24,
e)
kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24,
f)
inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa § 18 ods. 1, osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek, a ak to nevyplýva z bezpečnostnotechnických požiadaviek, osoba určená prevádzkovateľom podľa sprievodnej technickej dokumentácie.
(2)
Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia sa vykonáva podľa príloh č. 5 až 10, bezpečnostnotechnických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie
a)
počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
b)
po inštalovaní na mieste budúcej prevádzky pred prvým uvedením do prevádzky a po inštalovaní na inom mieste7) s výnimkou technického zariadenia prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,
c)
pred opätovným uvedením do prevádzky
1.
po odstavení dlhšom ako jeden rok,
2.
po demontáži a opätovnej montáži, ktorou môže byť ovplyvnený stav bezpečnosti,
3.
po rekonštrukcii a oprave; po oprave technického zariadenia elektrického, ak bola potrebná zmena istenia,
4.
ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,
d)
počas prevádzky podľa prevádzkových podmienok na základe posúdenia rizika, najmenej v ustanovených lehotách.
(3)
Pred začatím kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia prevádzkovateľ po dohode s dodávateľom pripraví technické zariadenie na vykonanie kontroly a podľa potreby zabezpečí nevyhnutné ochranné opatrenia, najmä odpojenie od prívodu energie, meranie, odplynenie, dýchacie prístroje, oživovaciu techniku, obmedzenie počtu prítomných osôb.
(4)
Osoba, ktorá vykonala kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa odseku 1, vyhotoví o výsledku kontroly doklad, ktorý odovzdá výrobcovi alebo prevádzkovateľovi. Doklad o výsledku kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia sa priloží k technickej dokumentácii technického zariadenia.
§ 10 Typová skúška
(1)
Vyhradené technické zariadenie, pri ktorom sa predpokladá sériová výroba desiatich a viacerých kusov rovnakého vyhotovenia, sa podrobí typovej skúške, ktorou sa overuje, či zodpovedá konštrukčnej dokumentácii typu, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii. Ak sa typovou skúškou preukáže zhoda vyhradeného technického zariadenia s konštrukčnou dokumentáciou typu, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii, oprávnená právnická osoba vydá podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona osvedčenie o typovej skúške.
(2)
Na vyhradenom technickom zariadení, na ktoré bolo vydané osvedčenie o typovej skúške, možno vykonať zmeny po ich posúdení oprávnenou právnickou osobou.
§ 11 Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia u výrobcu
(1)
Stav bezpečnosti technického zariadenia u výrobcu sa kontroluje skúškami podľa príloh č. 5, 6 a 9.
(2)
O výsledku vykonanej skúšky sa vyhotoví písomný záznam, ktorý obsahuje meno, priezvisko a podpis výrobcom určenej osoby alebo revízneho technika a dátum vykonania skúšky.
§ 12 Úradná skúška a opakovaná úradná skúška
(1)
Úradná skúška sa vykoná pred uvedením technického zariadenia do prevádzky na vyhradenom technickom zariadení skupiny A a na vyhradenom technickom zariadení plynovom uvedenom v prílohe č. 1 IV. časti skupine B písm. a) až c) s médiom acetylén a písm. g) po ukončení inštalácie na mieste budúcej prevádzky a po ukončení rekonštrukcie, a ak ide o vyhradené technické zariadenie tlakové skupiny A a vyhradené technické zariadenie plynové skupiny A, aj po ukončení opravy tlakového celku zváraním. Úradnou skúškou sa overuje, či vyhradené technické zariadenie podľa prvej vety, ktoré nebolo uvedené do prevádzky podľa osobitného predpisu,8) je spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane jeho bezpečnej obsluhy, a či zodpovedá konštrukčnej dokumentácii, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii.
(2)
Opakovanou úradnou skúškou vykonávanou v pravidelných lehotách sa overuje, či vyhradené technické zariadenie skupiny A a vyhradené technické zariadenie plynové uvedené v prílohe č. 1 IV. časti skupine B písm. a) až c) s médiom acetylén spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku a či je obsluhované bezpečným spôsobom. Opakovaná úradná skúška sa vykonáva
a)
v lehotách podľa príloh č. 5, 7 a 10,
b)
najneskôr po každých desiatich rokoch prevádzky technického zariadenia elektrického,
c)
pred opätovným uvedením technického zariadenia do prevádzky podľa § 9 ods. 2 písm. c).
(3)
Úradná skúška a opakovaná úradná skúška sa vykonáva na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa v dohodnutom termíne.
(4)
Ak vyhradené technické zariadenie spĺňa podmienky úradnej skúšky podľa odseku 1 alebo opakovanej úradnej skúšky podľa odseku 2, oprávnená právnická osoba vydá podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona do 30 dní po ukončení úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky osvedčenie o úradnej skúške alebo osvedčenie o opakovanej úradnej skúške a výsledok úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky potvrdí v sprievodnej technickej dokumentácii.
§ 13 Odborná prehliadka a odborná skúška
(1)
Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa príloh č. 5 až 10 a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek.
(2)
Odbornú prehliadku a odbornú skúšku nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.
§ 13a Revízia elektrického ručného náradia a revízia elektrického spotrebiča
Revíziou elektrického ručného náradia a revíziou elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. Rozsah revízie a lehoty revízie elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy.8a)
§ 13b Kontrola elektrického ručného náradia a kontrola elektrického spotrebiča
Kontrolou elektrického ručného náradia a kontrolou elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. Rozsah kontroly a lehoty kontroly elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy.8a)

V priloženej tabuľke nájdeme termíny prehliadok a skúšok Technických zariadení zdvíhacích
Príloha č. 7 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.
PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH POČAS PREVÁDZKY
Technické zariadenie zdvíhaciePrevádzka
Skupina/
druh
Opakovaná úradná skúškaSkúška po rekonštrukciiPrehliadka a skúška po oprave2)Odborná prehliadka a odborná skúška1)
Montážna skúškaÚradná skúškaOdborná prehliadkaOdborná skúška
AaOPO/10r3)RTOPORT/ORT/2r4)5)RT/4r4)5)
bOPO/10rRTOPORT/ORT/1rRT/2r
c 1OPO/6rRTOPORT/ORT/3mRT/3r
c 2OPO/10rRTOPORT/ORT/6mRT/6r
c 3OPO/10rRTOPORT/ORT/6mRT/6r
c 4OPO/6rRTOPORT/ORT/3mRT/3r
d 1OPO/10rRTOPORT/ORT/3mRT/3r
d 2OPO/10rRTOPORT/ORT/TPVRT/TPV
eOPO/10rRTOPORT/ORT/1rRT/2r
fOPO/10rRTOPORT/ORT/3mRT/3r
gOPO/10rRTOPORT/ORT/TPVRT/1r
hOPO/10rRTOPORT/ORT/TPVRT/TPV
i 1OPO/10rRTOPORT/ORT/6mRT/1r
i 2OPO/10rRTOPORT/ORT/6mRT/1r
j 1OPO/10rRTOPORT/ORT/TPVRT/2r
j 2OPO/10rRTOPORT/ORT/TPVRT/2r
kOPO/6rRTOPORT/ORT/3mRT/3r
Ba 1XRTXRT/ORT/3r4)RT/6r4)
a 2XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
bXRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
c 1XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
c 2XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
d 1XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
d 2XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
d 3XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
d 4XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
eXRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
fXRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
gXRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
hXRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
iXRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
CaXOXOO/TPVO/TPV
bXOXOO/TPVO/TPV
cXOXOO/TPVO/TPV
dXOXOO/TPVO/TPV
Vysvetlivky:
1)
Lehoty platia, ak technické podmienky výrobcu neurčujú kratšie lehoty.
2)
Podľa § 18 ods. 1.
3)
Pre dočasnú žeriavovú dráhu sa nevyžaduje.
4)
Pre trvalé žeriavové dráhy, pre stavebné žeriavy, mobilné žeriavy (cestné výložníkové), lanové žeriavy, nakladacie žeriavy (hydraulické ruky), železničné žeriavy a pre žeriavy v horúcom alebo v agresívnom prostredí je lehota
– odborných prehliadok jeden rok,
– odborných skúšok dva roky.
5)
Pre dočasnú žeriavovú dráhu v lehotách podľa technických podmienok výrobcu.
 
RT – revízny technik
 
TPV – lehoty podľa technických podmienok výrobcu
 
OPO – oprávnená právnická osoba
 
O – prevádzkovateľom určená osoba
 
X – nevyžaduje sa
 
r – roky
 
m – mesiace
V priloženej tabuľke nájdeme termíny prehliadok a skúšok Technických zariadení elektrických
Príloha č. 8 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.
PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH POČAS PREVÁDZKY
A.
Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení
Druh objektu a zariadeniaLehota (roky)6)
a) Elektrická inštalácia
1. murovaná obytná a kancelárska budova
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko
3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy,
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F1)
5. pojazdný a prevozný prostriedok2)
6. dočasná elektrická inštalácia3)

5
3
2
2
1
0,5
b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny12a)
1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru
2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu
3. ostatný objekt

2
25)
5
c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny12b)
1. hladina ochrany I a II
2. hladina ochrany III a IV
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu

2
4
15)
Vysvetlivky:
1)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
2)
Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7-754: 2006 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 754: Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch, podľa STN 34 1330: 1976 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v pojazdných a prevozných prostriedkoch a ďalšie mobilné prostriedky, napríklad pojazdná a prevozná miešačka, pásový dopravník.
3)
Napríklad STN 33 2000-7-704: 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách; STN 33 2000-7-711: 2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.
5)
Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota päť rokov.
6)
Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.
B.
Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa klasifikácie vonkajších vplyvov
Facebook
Twitter
LinkedIn