revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Ako prebiehajú revízie elektriny

Revízie elektriny

Revízie elektroinštalácie: Ako prebiehajú revízie elektriny

Revízie elektriny sa vykonávajú v súlade s vyhláškou Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. o revízii elektrických zariadení. Táto vyhláška stanovuje požiadavky na revízie elektrických zariadení, ako aj na osoby, ktoré ich môžu vykonávať.

Typy revízií:

 • Prvá (východisková) revízia: Vykonáva sa pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky.
 • Pravidelná revízia: Vykonáva sa v periodickej lehote, ktorá je stanovená v technickej dokumentácii k zariadeniu, avšak nie menej ako raz za 3 roky.
 • Mimoriadna revízia: Vykonáva sa v prípade, ak sa na zariadení vyskytne poškodenie, ktoré môže ohroziť bezpečnosť prevádzky, alebo ak sa zariadenie prestane používať na dlhší čas.

Postup revízie:

 • Revíziu vykonáva revízny technik, ktorý má na to oprávnenie.
 • Revízny technik skontroluje elektrické zariadenie podľa príslušných predpisov a noriem.
 • Po skončení revízie vypracuje revízny technik revíznú správu, v ktorej uvedie výsledky revízie a prípadné zistené závady.
 • Vlastník elektrického zariadenia je povinný odstrániť zistené závady v lehote stanovenej v revíznej správe.

Dôležitosť revízií:

Revízie elektriny sú dôležité pre zaistenie bezpečnosti prevádzky elektrických zariadení. Pravidelné revízie pomáhajú predchádzať vzniku požiarov a úrazov elektrickým prúdom.

Kto môže vykonávať revízie elektriny:

Revízie elektriny môže vykonávať len osoba, ktorá má na to oprávnenie. Oprávnenie na vykonávanie revízií udeľuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Zoznam revíznych technikov:

Zoznam revíznych technikov je dostupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Dodatočné informácie:

Viac informácií o revíziách elektriny nájdete na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky alebo v technickej dokumentácii k vášmu elektrickému zariadeniu.

Tu je niekoľko tipov, ako si vybrať revízneho technika:

 • Vyberte si revízneho technika, ktorý má oprávnenie na vykonávanie revízií daného typu elektrického zariadenia.
 • Požiadajte revízneho technika o cenovú ponuku.
 • Opýtajte sa revízneho technika na jeho skúsenosti s revíziami daného typu elektrického zariadenia.
 • Prečítajte si recenzie na revízneho technika na internete.
Ako prebiehajú revízie elektriny?

Ako prebiehajú revízie elektriny?

Revízia elektrických zariadení (RE) je súhrn činností, ktorých cieľom je posúdiť stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti a spoľahlivosti. RE sa vykonáva v súlade s platnými normami a predpismi, a to v pravidelných intervaloch, ktoré sú stanovené v závislosti od typu a použitia elektrického zariadenia.

Proces RE pozostáva z nasledovných krokov:

 1. Príprava: Pred začatím RE je potrebné vypracovať dokumentáciu, ktorá obsahuje informácie o zariadení, ktoré bude revidované, ako aj o rozsahu a termíne RE.
 2. Vizuálna kontrola: V rámci vizuálnej kontroly sa skontroluje stav zariadenia z hľadiska viditeľných poškodení, korózie, opotrebovania a znečistenia.
 3. Meranie a skúšky: V rámci merania a skúšok sa merajú rôzne parametre elektrického zariadenia, ako napríklad napätie, prúd, odpor, izolácia a impedancia.
 4. Vyhodnotenie: Po vykonaní merania a skúšok sa výsledky vyhodnotia a porovnajú s požiadavkami platných noriem a predpisov.
 5. Správa: Po dokončení RE sa vypracuje správa, ktorá obsahuje zistené závady a nedostatky, ako aj odporúčania na ich odstránenie.

Druhy revízií:

 • Pravidelná revízia: Pravidelná revízia sa vykonáva v pravidelných intervaloch, ktoré sú stanovené v závislosti od typu a použitia elektrického zariadenia.
 • Mimoriadna revízia: Mimoriadna revízia sa vykonáva v prípade, ak sa vyskytne porucha alebo poškodenie elektrického zariadenia.
 • Odborná prehliadka: Odborná prehliadka sa vykonáva pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky.

Kto môže vykonávať revízie elektriny?

Revízie elektriny môže vykonávať len osoba, ktorá má na to príslušné oprávnenie. Oprávnenie na vykonávanie revízií elektriny udeľuje Slovenská energetická inšpekcia (SEI).

Dôležitosť revízií elektriny:

Revízie elektriny sú dôležité pre zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti elektrických zariadení. Pravidelným vykonávaním revízií sa predchádza vzniku požiarov, úrazov elektrickým prúdom a iných havárií.

 

Facebook

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +