revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie elektroinštalácie

Revízie elektroinštalácie

Revízie elektroinštalácie: Dôležité informácie

Čo je revízia elektroinštalácie?

Revízia elektroinštalácie je odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS), ktorú vykonáva revízny technik. Jej cieľom je overiť, či je elektroinštalácia bezpečná a spĺňa všetky predpisy a normy.

Kedy je revízia povinná?

Povinnosť vykonávať revízie elektroinštalácie je stanovená vyhláškou č. 508/2009 Z.z.:

 • Pred uvedením do prevádzky: Pred začatím používania novej elektroinštalácie je potrebná východisková revízia.
 • Pravidelne:
  • Rodinné domy a byty: raz za 5 rokov
  • Ostatné objekty: podľa typu a účelu objektu, spravidla raz za 3 roky
 • Mimoriadne:
  • Po oprave alebo výmene elektroinštalácie
  • Po živelnej pohrome
  • V prípade podozrenia na závadu

Kto môže vykonať revíziu?

Revíziu elektroinštalácie môže vykonať len revízny technik, ktorý má na to oprávnenie od Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (UNMS SR).

Čo sa kontroluje pri revízii?

Pri revízii sa kontroluje:

 • Stav a funkčnosť elektroinštalácie
 • Dodržiavanie predpisov a noriem
 • Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
 • Bezpečnosť prevádzky

Výsledok revízie

Po vykonaní revízie vystaví revízny technik protokol o revízii. V protokole sa uvádzajú zistené závady a odporúčania na ich odstránenie.

Dôležité rady

 • Nepodceňujte dôležitosť revízie elektroinštalácie.
 • Vyberte si revízneho technika s oprávnením
 • Po revízii si odstráňte všetky zistené závady.
 • Včas si objednajte nasledujúcu revíziu.
Revízie elektroinštalácie

Revízie elektroinštalácie: Čo potrebujete vedieť

Revízia elektroinštalácie je odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS), ktorú vykonáva revízny technik. Jej cieľom je overiť, či je elektroinštalácia v súlade s platnými normami a predpismi a či je jej prevádzka bezpečná.

Povinnosť revízie:

 • Zákon č. 398/2013 Z. z. o energetickej hospodárnosti:
  • Vlastník alebo prevádzkovateľ elektrického zariadenia je povinný zabezpečiť jeho pravidelnú OPaOS.
  • Frekvencia revízie závisí od typu a miesta použitia elektroinštalácie.
  • Presné termíny sú stanovené vo vyhláške č. 508/2009 Z. z.
 • Poistenie:
  • Mnohé poisťovne požadujú revíziu elektroinštalácie ako podmienku pre poistenie nehnuteľnosti.
  • V prípade poistnej udalosti môže chýbajúca alebo neplatná revízia viesť k kráteniu plnenia, prípadne až k jeho zamietnutiu.

Typy revízií:

 • Východisková revízia:
  • Vykonáva sa pred uvedením novej elektroinštalácie do prevádzky.
 • Pravidelná revízia:
  • Vykonáva sa v periodickej frekvencii podľa typu a miesta použitia elektroinštalácie.
 • Mimoriadna revízia:
  • Vykonáva sa po oprave alebo výmene časti elektroinštalácie, po havárii, po živelnej pohrome, alebo na základe požiadavky orgánu dozoru.

Kto môže vykonať revíziu:

 • Revízny technik s príslušným osvedčením o odbornej spôsobilosti.
 • Zoznam revíznych technikov nájdete na stránke Slovenskej komory revíznych technikov elektro

Dôležité:

 • Pred revíziou je potrebné vypnúť prívod elektriny do objektu.
 • Po revízii dostanete správu o revízii, ktorá obsahuje výsledky meraní a zistené závady.
 • Zistené závady je potrebné odstrániť v čo najkratšom termíne.

Odporúčame:

 • Obrátiť sa na skúseného a spoľahlivého revízneho technika.
 • Včas si objednať termín revízie, aby ste predišli zbytočným komplikáciám.
Facebook

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +