revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie elektroinštalácie, potrebná dokumentácia

Revízie elektroinštalácie

Revízie elektroinštalácie: potrebná dokumentácia

Vyhradené technické zariadenie elektrické je definované vyhláškou č. 508/2009 Z.z. kde podľa § 5 tejto vyhlášky je definovaná technická dokumentácia.

Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane požiadaviek na zaistenie bezpečnosti vyhradených technických zariadení určuje technická dokumentácia, ktorou je konštrukčná technická dokumentácia alebo projektová technická dokumentácia (ďalej len „konštrukčná dokumentácia“) a sprievodná technická dokumentácia.
 
 
Konštrukčnú dokumentáciu zabezpečí dodávateľ vyhradeného technického zariadenia v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. Obsah konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia je uvedený v prílohe č. 2.
 
Vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie možno iba podľa konštrukčnej dokumentácie, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona, ktorým sa posudzuje konštrukčná dokumentácia (ďalej len „odborné stanovisko k dokumentácii“). Pri vyhradenom technickom zariadení elektrickom sa odborné stanovisko k dokumentácii vyžaduje iba na technické zariadenie skupiny A.
 
Odborné stanovisko k dokumentácii sa vydá na základe žiadosti o posúdenie konštrukčnej dokumentácie, ak je konštrukčná dokumentácia v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.
 
Sprievodnú technickú dokumentáciu poskytovanú na používanie vyhradeného technického zariadenia zabezpečí dodávateľ vyhradeného technického zariadenia v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. Obsah sprievodnej technickej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia je uvedený v prílohe č. 3.
 
Požiadavky na podklady pri vykonávaní revízií elektrických zariadení z pohľadu normy STN 33 1500:1990
Podklady pre vykonávanie východiskových revízií
 • dokumentácia elektrického zariadenia zodpovedajúca skutočnému vyhotoveniu
 • protokol o určení vonkajších vplyvov
 • doklady stanovené príslušným predpisom
 • doklady o východiskových skúškach častí elektrického zariadenia
 • písomné záznamy o vykonaných opatreniach a kontrolách elektrického zariadenia

Podklady pre vykonávanie pravidelných revízií

 • dokumentácia elektrického zariadenia zodpovedajúca skutočnému vyhotoveniu
 • protokol o určení vonkajších vplyvov
 • zásady pre údržbu elektrického zariadenia
 • záznamy s výsledkami prevedených kontrol
 • predchádzajúce revízne správy
 • doklady z dozoru NIP, SEZ
 
 
Revízie elektroinštalácie potrebná dokumentácia

Revízie elektroinštalácie: Rozvádzač

Dokumentácia k rozvádzaču a ďalšie náležitosti ktoré je potrebné k rozvádzaču dodať, tieto zo skúseností z praxe často chýbajú, alebo sú nedostatočné. Každý elektrikár si musí uvedomiť že ak zostaví rozvádzač na mieste inštalácie sa stáva výrobcom a rozvádzač NN je určeným výrobkom. Technické požiadavky a spôsob posúdenia zhody sú stanovené v nariadení vlády SR č. 148/2016 Z.z. Nestačí dodať vyhlásenie o zhode, resp. štítok od skrine rozvádzača! 

 

V zmysle § 5 zákona č. 56/1999 Z.z. a § 6 NV č. 148/2016 Z.z. výrobca určeného výrobku je povinný najmä:

 • zabezpečiť pred uvedením výrobku na trh aby bol bezpečný a spĺňal základné bezpečnostné požiadavky
 • aby k vyrobenému výrobku bola vypracovaná príslušná technická dokumentácia v súlade s technickými požiadavkami a technickými predpismi
 • uviesť výrobok na trh až po posúdení jeho zhody s § 22uvedeného zákona
 • vypracovať a vydať EÚ vyhlásenie o zhode s technickými predpismi na určený výrobok podľa § 23 uvedeného zákona
 • označiť určený výrobok značkou CE, podľa § 24 uvedeného zákona
 • uchovávať pre orgán dohľadu EÚ technickú dokumentáciu výrobku počas desiatich rokov od uvedenia na trh
 • priložiť k určenému výrobku návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku, kde sa bude výrobok používať

EU vyhlásenie o zhode musí obsahovať v zmysle prílohy č. 4 NVč. 148/2016 Z.z.

 1. typ alebo číslo výrobku
 2. Obchodné meno a miesto podnikania výrobcu elektrického zariadenia
 3. &toto vyhlásenie o z zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
 4. Predmet vyhlásenia (identifikácia elektrického zariadenia)
 5. predmet vyhlásenia o zhode je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi EU
 6. Odkazy na príslušné harmonizované technické normy s ktorými sa vyhlasuje zhoda
 7. Doplňujúce informácie

Dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody elektrického zariadenia s požiadavkami tohto nariadenia.

 • všeobecný opis elektrického zariadenia
 • konštrukčné a výrobné výkresy…
 • opisy a komentáre
 • zoznam použitých noriem…
 • výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov…
 • skúšobné protokoly…

Volám sa Silvester Bódiš som revízny technik elektrických zariadení podľa § 24 a revízny technik zdvíhacích zariadení podľa § 16. Technickým zariadeniam som sa venoval už na strednej škole v odbore mechanik strojov a zariadení. Prax a skúsenosti som získal prácou v Slovnaft a.s. a počas viac ako 10 ročnej súkromnej praxe na zdvíhacích a elektrických zariadeniach a automatizačných zariadeniach.

Facebook

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +