revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Školenie elektrotechnikov

Poučená osoba elektrotechnik

Školenia elektrotechnikov

Túto činnosť, školenia elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky, vykonávame na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ktoré nás oprávňuje organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy č. 2  a pri činnostiach upravených osobitným predpisom len na základe oprávnenia vydaného príslušným orgánom dozoru.

Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom

Činnosti na technickom zariadení elektrickom môže podľa odbornej spôsobilosti vykonávať:

  1. Poučená osoba – § 20
  2. Elektrotechnik – § 21
  3. Samostatný elektrotechnik – § 22
  4. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky § 23
Poučená osoba

– fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezbečnostno-technickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Elektrotechnik

– je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie v učebnom odbore alebo študijnom odbore alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie. Elektrotechnik je aj fyzická osoba ktorá môže v obmedzenom rozsahu vykonávať činnosť na vyhradenom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnikom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické. Podmienkou je práca pod dozorom.

Samostatný elektrotechnik

– fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má požadovanú odbornú prax. Môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov. Fyzická osoba ktorá má ukončené vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie a ktorá pracuje v laboratóriu vedeckého ústavu alebo vývojového ústavu. Môže samostatne vykonávať činnosť na VTZ elektrickom na tomto pracovisku po splnení požiadavky na odbornú prax pre samostatného elektrotechnika, overenie jeho odbornej spôsobilosti sa neoveruje.

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

– fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má potrebnú odbornú prax. Môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a riadiť činnosť elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnodti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických

ZĽAVA - 50% NA KURZ

 

Podmienkou na vydanie preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) je

  • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
  • vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a,
  • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • overenie odborných vedomostí.
Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na ktorú žiada vydať preukaz, osvedčenie alebo doklad. Fyzická osoba k žiadosti priloží doklady, ktorými preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. a) až c).
 
Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa odseku 2 písm. c) sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.6aa) Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa prvej vety sa preukazuje lekárskym posudkom19a) nie starším ako šesť mesiacov.
 
ODBORNÉ VZDELANIE A ODBORNÁ PRAX PRE JEDNOTLIVÉ STUPNE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA ČINNOSŤ NA TECHNICKÝCH ZARIADENIACH
ODBORNÉ VZDELANIE A ODBORNÁ PRAX PRE JEDNOTLIVÉ STUPNE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA ČINNOSŤ NA TECHNICKÝCH ZARIADENIACH
a) Revízny technik podľa § 16ÚSO5 rokov
2 roky
b) Samostatný elektrotechnik podľa § 22
 do 1 000 Vnad 1 000 V
pri činnosti vykonanej na technickom
zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu
vyučený,
ÚSO, VŠ
1 rok2 roky
c) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23
 do 1 000 Vnad 1 000 V
pri činnosti vykonávanej na technickom
zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu
vyučený4 roky5 rokov
ÚSO3 roky4 roky
2 roky3 roky
d) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24
 skupina1)
E1E2E4, E5
1. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objekte triedy2) A a B1 vrátane bleskozvoduÚSO6 rokov5 rokov3 roky
4 roky3 roky1 rok
 skupina1)
E1E2E4, E5
2. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objekte2) triedy B vrátane bleskozvoduÚSO7 rokov6 rokov5 rokov
5 rokov4 roky3 roky
 

Revízie elektrickej inštalácie objektov​

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrickej inštalácie objektov

Revízie elektrického náradia

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Ručného elektrického náradia a elektrických spotrebičov

Revízie elektrických spotrebičov​

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Ručného elektrického náradia a elektrických spotrebičov

Revízie elektrických zariadení strojov​

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrických zariadení strojov

Revízie nabíjačiek elektromobilov

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrických nabíjačiek pre elektromobily

Školenie elektrotechnikov a laikov § 20, 21, 22, 23

Vykonávame školenie odbornej spôsobilosti pre laikov a elektrotechnikov

Revízie bleskozvodných zariadení​

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Bleskozvodných zariadení, bleskozvodov

Revízie fotovoltiky, fotovoltických zariadení

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) fotovoltiky, fotovoltických elektrární

Cenová ponuka na revízie technických zariadení

Vyžiadajte si cenovú ponuku na revízie elektrického, zdvíhacieho zariadenia

ZĽAVA - 50% NA KURZ

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +
Facebook
Twitter
LinkedIn