revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie elektrických spotrebičov

Revízie elektroinštalácie

Revízie elektrických spotrebičov čo a ako?!

Elektrické spotrebiče ich revízie a kontroly sú definované vyhláškou vlády SR č. 508/2009 Z.z. Tu sú rozpísané za akých podmienok sa revízie vykonávajú, podľa ktorej normy ako aj kto ich môže vykonávať. Vykonávaním OPaOS spotrebičov sa napĺňa litera zákona, vyhlášky. Ako aj zaisťuje sa bezpečnosť pracovníkov pred úrazom elektrickým prúdom, ochrana majetku pred požiarmi. Takéto revízie môžu byť časovo náročné, ich trvanie vykonávania sa odvíja najmä od počtu, ako aj či sú prenosné, držané v ruke, alebo pevne pripevnené.

§ 9 Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia
(1)Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje
 
a) typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená právnická osoba,
b) skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom určená osoba alebo revízny technik,
c) odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik,
 
d)revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24,
e)kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24,
 
f)inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa § 18 ods. 1, osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek, a ak to nevyplýva z bezpečnostnotechnických požiadaviek, osoba určená prevádzkovateľom podľa sprievodnej technickej dokumentácie.

Norma STN 33 1610:2002 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania

Táto norma definuje

 • revízie elektrických spotrebičov po opravách alebo úpravách
 • kontroly a revízie elektrických spotrebičov počas ich používania

Termíny a definície

 • Kontrola elektrického spotrebiča: činnosť pri ktorej a sa prehliadkou a skúškou chodu zisťuje technický stav spotrebiča
 • Revízia elektrického spotrebiča: súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou a, meraním a skúšaním zisťuje stav spotrebiča z hľadiska bezpečnosti. Súčasťou revízií spotrebičov je vypracovanie dokladu o revízii
 • Prehliadka elektrického spotrebiča: pohľadové posúdenie stavu elektrického spotrebiča z hľadiska bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.
 • Meranie elektrického spotrebiča: overenie elektrických parametrov z hľadiska bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom
 • Skúška chodu: overenie funkcie ovládacích prvkov a posúdenie hlučnosti

Elektrické spotrebiče, ich užívanie, opravy a údržba

 • neprenosný spotrebič: spotrebič ktorý nie je prenosný, alebo spotrebič, ktorý je pripevnený
 • pripevnený spotrebič: spotrebič, ktorý je určený k používaniu, keď je pripevnený k podložke alebo iným spôsobom zaistený na určitom mieste.
 • prenosný spotrebič: spotrebič, s ktorým sa pri práci manipuluje, alebo iný než pripevnený spotrebič o hmotnosti menšej ako 18 kg
 • spotrebič držaný v ruke: prenosný spotrebič určený k tomu, aby bol behom normálneho používania držaný v ruke, pričom prípadný motor je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča.
 • užívanie elektrického spotrebiča vo vonkajšom prostredí: také používanie spotrebičov, pri ktorom je užívateľ a spotrebič vystavený vonkajším atmosférickým vplyvom
 • oprava elektrického spotrebiča: činnosť, ktorej cieľom je obnovenie prevádzky-schopnosti a bezpečnosti spotrebiča, pri ktorej, ak je nutné, dochádza k výmene dielov alebo časti spotrebiča
 • úprava elektrického spotrebiča: proces, pri ktorom príde k zmene pôvodného spotrebiča…

Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa používania

Skupina A – Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi

Skupina B – Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (na stavbách, v poľnohospodárstve a pod.)

Skupina C – Spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch

Skupina D – Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.)

Skupina E – Spotrebiče používané pri administratívnej činnosti

Vykonávanie kontrol a revízií elektrických spotrebičov

Lehoty vykonávania kontrol a revízií sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Skupina

elektrických

spotrebičov

Spotrebiče držané v ruke

Prenosné spotrebiče

Neprenosné a pripevnené spotrebiče

kontrola

revízia

kontrola

revízia

kontrola

revízia

A

Vždy pred ich vydaním spotrebiteľovi

B

Pred použitím

1 x za 3 mesiace

Pred použitím

1x za 3 mesiace

Pred použitím

1 x za 6 mesiacov

C

Pred použitím

1 x za 6 mesiacov

Pred použitím

1 x za 12 mesiacov

Pred použitím

Podľa

33 1500

D

1 x za týždeň

1 x za 12 mesiacov

1 x za mesiac

1 x za 12 mesiacov

1 x za 3 mesiace

Podľa

33 1500

E

1 x za týždeň

1 x za 12 mesiacov

1 x za 6 mesiacov

1 x za 24 mesiacov

1 x za 12 mesiacov

Podľa

33 1500

Video k revíziám elektrických spotrebičov

Volám sa Silvester Bódiš som revízny technik elektrických zariadení podľa § 24 a revízny technik zdvíhacích zariadení podľa § 16. Technickým zariadeniam som sa venoval už na strednej škole v odbore mechanik strojov a zariadení. Prax a skúsenosti som získal prácou v Slovnaft a.s. a počas viac ako 10 ročnej súkromnej praxe na zdvíhacích a elektrických zariadeniach a automatizačných zariadeniach.

Facebook

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +