revízie bratec
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie elektroinštalácie

Revízie elektrických zariadení

Revízie elektroinštalácie: Kedy treba revíziu elektroinštalácie?!

Zásadná otázka na ktorú je však jednoznačná odpoveď, ktorú nám zodpovedá vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 508/2009 Z.z. Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Zamestnávateľ, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, a iné osoby podľa zákona, ktorí na plnenie svojich úloh používajú technické zariadenie (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečia bezpečnosť technického zariadenia, ak pri jeho prevádzke dodržiavajú bezpečnostnotechnické požiadavky a zabezpečia vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia.

 Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia
Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje
 
 • typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená právnická osoba,
 • skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom určená osoba alebo revízny technik,
 • odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik,
 • revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24,
 • kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24,inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa § 18 ods. 1, osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek, a ak to nevyplýva z bezpečnostnotechnických požiadaviek, osoba určená prevádzkovateľom podľa sprievodnej technickej dokumentácie.

 

V prípade vykonávania revízie elektrických zariadení, ich vykonávanie nám určuje § 9 vyhlášky 508/2009 Z.z. kde v bode (2) je rozpísané za akých podmienok je potrebnú revíziu vykonať:

 
 • Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia sa vykonáva podľa príloh č. 5 až 10, bezpečnostnotechnických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie
 • počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
 • po inštalovaní na mieste budúcej prevádzky pred prvým uvedením do prevádzky a po inštalovaní na inom mieste7) s výnimkou technického zariadenia prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,
 • pred opätovným uvedením do prevádzky
 • po odstavení dlhšom ako jeden rok,
 • po demontáži a opätovnej montáži, ktorou môže byť ovplyvnený stav bezpečnosti,
 • po rekonštrukcii a oprave; po oprave technického zariadenia elektrického, ak bola potrebná zmena istenia,
 • ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,
 • počas prevádzky podľa prevádzkových podmienok na základe posúdenia rizika, najmenej v ustanovených lehotách.

 

Revízie elektrických zariadení

Revízie elektroinštalácie: Z pohľadu normy STN 33 1500:1990

Účel revízie elektrických zariadení

Účelom revízie elektrických zariadení je overovanie ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam noriem.

Východiskové revízie

Je ich potrebné vykonať pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky! Nové elektrické zariadenie je možné uviesť do prevádzky len vtedy, ak je jeho bezpečný stav overený východiskovou revíziou, poprípade je stav bezpečnosti overený doloženým dokladom. Za východiskové revízie za nepovažujú tie časti elektrického zariadenia, ktoré už rozširujú jestvujúcu inštaláciu a nevyžadujú zmenu istenia. Po vykonaní východiskovej revízie je potrebné vykonávať pravidelné/opakované revízie, ktorých lehoty sú určené vyhláškou a protokolom o určení vonkajších vplyvov.

Pravidelné revízie

Prevádzkované elektrické zariadenie musí byť pravidelne revidované, vykonávané na ňom OPaOS v pravidelných lehotách, určených vo vyhláške č. 508/2009 Z.z. a v norme 33 1500:1990

Vykonávaním pravidelných revízií, je naplnená litera zákona a pravidelným overovaním bezpečnosti stavu elektrického zariadenia sa predchádza úrazom. Len pravidelné revízie dokážu odhaliť závady na elektrickom zariadení ako aj rozpory s normami.

Volám sa Silvester Bódiš som revízny technik elektrických zariadení podľa § 24 a revízny technik zdvíhacích zariadení podľa § 16. Technickým zariadeniam som sa venoval už na strednej škole v odbore mechanik strojov a zariadení. Prax a skúsenosti som získal prácou v Slovnaft a.s. a počas viac ako 10 ročnej súkromnej praxe na zdvíhacích a elektrických zariadeniach a automatizačných zariadeniach.

 

Facebook

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +